හොදටම කරන්නෙ මෙහෙමය් crypto day trading sinhala | day trading strategies sinhala| sl trading academy
හොදටම කරන්නෙ මෙහෙමය් crypto day trading sinhala | day trading strategies sinhala| sl trading academy bonus …


20 Comments

  1. මේක down trend තිබ්බට SMC අනුව ගැප් වහන්න උඩට යයි නේ ? ඒහින්දා long නෙමෙයි ද හොද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*